ข่าว

ออมสิน เปิดตัวสินเชื่อธนาคารประชาชน เสริมสภาพคล่องอาชีพค้าขาย วงเงิน 200,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดตัวสินเชื่อธนาคารประชาชน เสริมสภาพคล่องอาชีพค้าขาย วงเงิน 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติและจ่ายเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 (กรณีลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ก่อนปี 2563 และมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 จะไม่มีสิทธิ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้)
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

หลักประกันเงินกู้ :

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

 • เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท

 • เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่น

 • อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/ผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/ผู้สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/ผู้สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน และ
 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด และ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเอกสารมีไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 3 ขอเอกสารเพื่อแสดงรายได้เพิ่มเติมทดแทนได้ ดังนี้
 • เอกสารแสดงการนำส่งประกันสังคม ย้อนหลัง 12 เดือน (ถ้ามี) และ
 • หนังสือรับรอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)/แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90/91) ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี และ
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน) (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้รับจ้างอิสระ

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสินค้าและกิจการ และแผนที่ตั้งกิจการ
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • บิลซื้อ-ขายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) รายได้กิจการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้) (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ย :

กรณีลูกค้าทั่วไป

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

กรณีใช้หลักประกันที่สามารถประเมินราคาได้

 • ราคาประเมินร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 90   ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.60 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 80   ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.70 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 70   ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.80 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 60   ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.90 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 50   ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ :

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา

ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เงินงวดผ่อนชำร

วงเงินกู้
(บาท)
ตัวอย่างเงินงวดผ่อนชำระต่อเดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี
50,000 4,667 2,584 1,889 1,542 1,334 1,195 1,096 1,021
100,000 9,334 5,167 3,778 3,084 2,667 2,389 2,191 2,042
200,000 18,667 10,334 7,556 6,167 5,334 4,778 4,381 4,084

ที่มา  https://www.gsb.or.th/promotions/peoplebank/?utm_source=online_paid&utm_medium=js100_linkpost&utm_campaign=promotions_peoplebank&utm_id=promotions_peoplebank#section4

..อ่านต่อ..