ข่าว

สินเชื่อพรอมิส ให้กู้ยืมเงิน 20,000 บาท ผ่อน 700 ต่อเดือน สำหรับทุกอาชีพ

พรอมิส ปล่อยสินเชื่อไม่เช็คบูโรให้ยืมได้ 20,000 จ่ายส่ง 700 บาทต่อเดือน

สินเชื่อ “พรอมิส” เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนคนที่ต้องการเงินด่วนเพื่อมาใช้จ่ายสามารถกู้ยืมลงทุนขยายธุรกิจหลักพันจนถึงหลักแสนบาทมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินด่วน

เพื่อไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ เป็นสินเชื่อที่สามารถให้ความมั่นใจเชื่อถือได้และที่สำคัญอย่างถูกกฎหมาย 100% สามารถกู้เพิ่มได้แล้วยังสามารถผ่อนจ่าย

หรือปิดบัญชีหรือแม้กระทั่งปิดบัญชีก่อนที่กำหนดก็ไม่ได้เสียค่ายกเลิกสัญญาใดๆทั้งสิ้นเป็นสินเชื่อที่สามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินด่วนได้เป็นอย่างมาก

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ที่สนใจในสินเชื่อ “พรอมิส”

-บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ  -บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี

-มีบ้านที่พักอาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์บ้านที่สามารถติดต่อได้

สำหรับประชาชนคนไหนที่มีความสนใจในสิ่งที่เชื่อดีๆแบบนี้ของ “พรอมิส”สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ “พรอมิส” และยังสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1751 ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือพี่น้องประชาชนมีความสะดวกที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สาขาบริการทั่วประเทศได้เลยค่ะ

ออมสิน ช่วยเหลือ ให้ทุนเสริม ผ่อนนาน 8 ปี ไม่ต้องชำระ 3 งวดแรก

จุดเด่น

ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน *ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้ :

1.1 ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ

1.2 ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจำหน่าย

1.3 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

1.4 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

1.5 ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการ

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กรณีไม่ผ่านการอบรม ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ใบรับรอง ใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้น ๆ เป็นต้น

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย

เอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ

บิลซื้อ – ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้ามี) และ

เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วัตถุประสงค์การกู้ :

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้ :

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ 1.1 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ 1.2 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

หลักประกันเงินกู้ :

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถค้ำประกันได้เต็มวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกัน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้ :

ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้

เดือนที่ 1 – 3 ปลอดชำระเงินต้น ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย :

ร้อยละ 18 ต่อปี (Effective Rate)

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ :

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา

ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

สมัครที่นี่ gsb.go.th

..อ่านต่อ..