ข่าว

ออมสินปล่อยยืม อนุมัตด่วนรายละ 5 เเสนบาท

สินเชื่อออมสิน ล่าสุด ออมสินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติทันที ถูกกฎหมาย ให้กู้เงินด่วนพร้อมใช้ 500,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน หากใครต้องการกู้เงินฉุกเฉิน เช็กรายละเอียดสินเชื่อออมสิน ที่นี่

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว ถูกกฎหมาย กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้กู้เงินเพื่อใช้จ่ายสูงถึง 500,000 บาท หากใครต้องการเงินด่วน สินเชื่อออมสิน นี้ช่วยแบ่งเบาภาระได้

สินเชื่อออมสิน ดีไหม

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท

สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อออมสิน

ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

* ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้สินเชื่อออมสิน

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสิน

เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมี อายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร และสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการ ชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ไม่สามารถกู้ร่วมได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกันสินเชื่อออมสิน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สมัครสินเชื่อออมสิน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คำนวณยอดกู้และผ่อนสินเชื่อออมสิน

ที่มา ทรู ไ อ ดี

..อ่านต่อ..