ข่าว

ออมสินใจดีให้ยืม 1 เเสนบาท รู้ผลทันที

สำหรับใครที่ต้องการใช้เงินในช่วงนี้ ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่ ออิ่มใจ รายละ 100,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ลงทะเบี ยนอย่างไร ใครมีสิทธิ์บ้าง เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่ ออิ่มใจ ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ปลอดชำระหนี้เงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 งวดเเรก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบ าดของ cv

วงเงินสินเชื่ อต่อราย

– ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

– เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ เเผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิด

ในห้องเเถวหรืออาคารพาณิชย์/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

– ปลอดชำระหนี้เงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 งวดเเรก

– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เเละดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นเเละดอกเบี้ยเเล้วไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้

อัตราดอกเบี้ย

– ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

– ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบี ยนเเละเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่ อ

– ลงทะเบี ยนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งเเต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

เเนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

– เเนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบี ยนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

ขั้นตอนการขอสินเชื่ อ

1. ลงทะเบี ยนหน้าเว็บธนาคาร

2. ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

3. รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น

4. ยื่นกู้ผ่าน MyMo

5. รอรับผลอนุมัติทาง SMS

6. ทำสัญญาผ่าน MyMo

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบี ยนเเล้วภายใน 5 วันทำการ

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

..อ่านต่อ..