ข่าว

ออมสิน ขอช่วยลูกหนี้นอกระบบ อนุมัติทุกคน

แม้จะเปลี่ยนปี แต่เศรษฐกิจการเงินก็ยังไม่ดีพอ ถ้ามีเงินสักก้อนในการลงทุน หรือทำธุรกิจต่างๆก็คงดีไม่น้อยธนาคารต่างๆ จึงเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อ เงินกู้แบบถูกกฎหมายอย่างธนาคารออมสินก็เช่นกัน ได้มีสินเชื่อวงเงิน 50,000 บาทเฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสียสมัครสวัสดีการวงเงินกู้ 50,000 บาท มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ให้วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท ชื่อโครงการเงินกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงินเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบได้ที่เกิดดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไม่ใช่ชำระหนี้ทีมรีไฟแนนซ์หรือห นี้ในระบบต่างๆเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้น

ทางธนาคารจึงให้อยู่ตามสถานการณ์นี่นอกระบบที่เกิดขึ้นจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้คืนในแต่ละคนไม่เกิน 50,000 บาท จะต้องนำเงินที่ชำระให้ หมดภายใน 5 ปีวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี

ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบัตรบริษัทประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมใช้หลักค้ำประกันเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่มีอาชีพมีรายได้ประจำที่ชัดเจน

มีสัญชาติไทย

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี

มีที่พักอาศัยและสามารถติดต่อได้

ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนหนี้นอกระบบโดยสามารถลงทะเบียนได้วันที่สมัครขอสินเชื่อกับธนาคาร

โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สำเนาเอกสารผู้ค้ำประกัน แสดงรายได้ในสมุดคู่ฝากผู้ประกอบอาชีพรายรับและรายจ่ายและถ่ายรูปที่อยู่อาศัยในการค้ำประกันและสำเนาหลักค้ำประกัน(รับประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกร รมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงินกู้)อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากใครสนใจอยาก

จะสมัครสินเชื่อสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลย

ที่มา:verifound.com

..อ่านต่อ..