ข่าว

สินเชื่อออมสิน สำหรับร้านค้า-ไรเดอร์ วงเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ปลอดต้นและดอก 6 ง วด

วันนี้เราจะพาไปเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่กำลังตามหาแหล่งทุนเสริมธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารของตนเอง โดยสินเชื่อนี้มีชื่อว่า “สินเชื่อออมสิน สู้ภัยโควิด” ที่ร่วมจับมือโดย ธนาคารออมสิน และ LINE MAN Wongnai เพื่อพยายามให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ และต่อลมหายใจผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างเร่งด่วน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องได้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่มไรเดอร์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ได้รับจากโควิด

สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 สำหรับร้านค้า และไรเดอร์นี้

– ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

– อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น

– โดยไม่ต้องมีหลักประกันการกู้

– และไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

เอกสารที่ร้านจำเป็นต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอกู้สินเชื่อ ภายใต้โครงการฯ

(ร้านอาหารบน LINE MAN สามารถนำข้อมูลบัญชีที่ขายผ่านทางแอปฯมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้)

กรณี นิติบุคลล / บุคคลธรรมดา

– หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน/รูปถ่ายกิจการ
– รายงานการประชุมของบริษัทที่มีมติให้ขอสินเชื่อกับธนาคาร
– งบการเงินฉบับส่งกรมสรรพากร ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
– แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) / ภ.ง.ด.53
– สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์/ รูปถ่ายกิจการ
– สัญญาเช่า
– หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด 90,91)
– ข้อมูลบัญชี รายได้รวมต่อเดือน ที่ขายผ่าน LINE MAN
– ข้อมูลบัญชี รายได้รวมต่อเดือน ที่หักค่า GP จากทาง LINE MAN
– ข้อมูลบัญชี รายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการขายผ่านทาง LINE MAN
– บัญชีรับจ่าย (ถ้ามี)
– สำเนาสมุดเงินฝาก / Statement

สำหรับเจ้าของร้านอาหารที่สนใจ สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน MyMo และธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสอบถามได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115

..อ่านต่อ..