ข่าว

สินเชื่อประชาชนสุขใจ ออมสิน เปิดให้ลงเเล้ว เริ่มต้น 50,000 บา ท

สวัสดีครับ! สำหรับ ใครทำงาน อิสระ หรือ ค้าขาย เรามี สินเชื่อดีๆ มาแนะนำ เป็นของ ธนาคาร ออมสิน “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” โดย ออมสิน ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ของท่าน ในการชำระใช้หนี้คืน กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของ สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน ทุกประเภท กับจำนวนเงิน ที่ขอกู้ในครั้งนี้ ในวันที่ทำ นิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตรา ดอกเบี้ย และ อัตราดอกเบี้ย กรณีที่ท่าน ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ หรือ ชำระหนี้ไม่ทัน ให้เป็นไปตาม ประกาศกำหนด

คุณสมบัติ ผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นผู้ ประกอบการ รายย่อย, ค้าขาย กับบริการ และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มี รายได้ ประจำ, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจ จะประกอบอาชีพ อิสระรายย่อย

– เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และ เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี

– กรณี ที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือ ให้ความยินยอม

– มีที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำงาน ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ง่าย

– ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ต้องไม่เป็น ผู้กู้สินเชื่อ พัฒนาองค์กรชุมชน

การชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น :

ให้มีการทบทวน วงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว :

– วงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

– วงเงิน 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 5 ปี

– วงเงิน 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี

หลักประกันเงินกู้

– กรณีใช้คน ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

– มีอายุ ครบ 20 ปีขึ้นไป

– มีบ้านที่อยู่อาศัย ถาวร ที่ติดต่อได้

– ไม่ได้เป็นพนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ค้ำประกัน ผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้ว ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไข

1. กู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคล ที่ธนาคาร ให้ความเชื่อถือ มีอาชีพ รายได้แน่นอน เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2. กู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

– เป็นบุคคล ที่ ธนาคาร ให้ความ เชื่อถือ มีอาชีพ รายได้แน่นอน เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

– เป็นผู้มี อาชีพ และ รายได้ แน่นอน ตั้งแต่ เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

การลงทะเบียน

สนใจลงทะเบียน หรือ อ่านรายละเอียดเต็มได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย

https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

..อ่านต่อ..