ข่าว

ธนาคารออมสิน ให้ยืมคนละ 30,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

สวัสดีครับ ธนาคารออมสิน มีสินเชื่อหลายตัวที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นมี สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อ ที่น่าสนใจ โดยมีจุดเด่นคือ ให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

และยังคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี

3. สัญชาติไทย

4. เป็นบุคคลที่ไม่ล้มละลาย

5. มีรายได้ประจำ

เอกสารในการเตรียมขอยืมกู้

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

– ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน

– Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

– สำเนาบัตรประชาชน

– เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

– ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

– Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชี

สิทธิประโยชน์

– วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

– ฟรี! ค่าธรรมเนียม

– วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

– วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

– คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

– อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ช่องทางการชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน

2. ATM ธนาคารออมสิน

3. ออมสิน Internet Banking

4. ออมสิน MyMo

5. ออมสิน (Direct Debit)

6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

7. เทสโก้ โลตัส

8. แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

สนใจไหม?

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากทางธนาคารออมสินโดยตรงได้ที่

https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

..อ่านต่อ..